Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ολοκλήρωσε τη διαδικασία υπογραφής των 27 επενδυτικών σχεδίων του Τοπικού Προγράμματος "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER" της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου με τις υπ' αριθμ. 10786/05-10-2011, 11026/7-10-2011, 11595/24-10-2011, 12329/10-11-2011 και 12330/10-11-2011 αποφάσεις του υπέγραψε την ένταξη των 27 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 8.070.200,00€, στο πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013".

Τα σχετικά επενδυτικά σχέδια είχαν καταρχήν εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 6/27-7-2011 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER" της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ.

Κατόπιν των προαναφερομένων έχει ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ επενδυτών και ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.