Τα επισυναπτόμενα αρχεία είναι ενδεικτικά και δεν αποτελούν επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας).