Με τον Ν. 4070/2012 (άρθρα 174-184) θεσμοθετήθηκε ο αλιευτικός τουρισμός, γεγονός που θα συμβάλει στην ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων από αλιείς και συνεταιρισμούς αλιέων, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας). Ο νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 82/ΤΕΥΧΟΣ Α/10-04-2012.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.
Με τον Ν.4179/2013 ψηφίστηκαν τροποποιήσεις του αρχικού νόμου, οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα 40 και 43.