Η ΟΤΔ της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ με το υπ' αριθμ. 204/11-06-2012 έγγραφό της ζήτησε από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Αλιείας την τροποποίηση όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.7. Η σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής παρασχέθηκε με το υπ' αιρθμ. 733/26-06-2012 έγγραφό της.
 
Οι τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα σημεία της αρχικής πρόσκλησης:
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Στο κεφάλαιο 3 “Διαδικασία υποβολής προτάσεων – προϋποθέσεις ένταξης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων”, παράγραφος 3.3 “Αξιολόγηση προτάσεων”, σελίδα 27:
  • καταργείται το bullets “τα δικαιολογητικά για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής”
Στο κεφάλαιο 4 “Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά”, παράγραφος 4.1.3 “Δικαιολογητικά κάλυψης ιδίας συμμετοχής”:
  • καταργείται το τελευταίο bullets “Βεβαίωση τράπεζας … θα καλυφθεί με δάνειο”
  • συμπληρώνεται η φράση “Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής δεν απαιτείται να προσκομιστούν για την εκπλήρωση των κριτηρίων πληρότητας της πρότασης. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά προσκομίζονται προκειμένου το υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο να εξασφαλίσει τα μόρια του κριτηρίου επιλογής Α2: Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων”
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Στο κεφάλαιο 6 “Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά”, ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, στο σημείο 3 “Δικαιολογητικά κάλυψης ίδιας συμμετοχής”:
  • καταργείται το τελευταίο bullets “Βεβαίωση τράπεζας … θα καλυφθεί με δάνειο”
  • συμπληρώνεται η φράση “Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής δεν απαιτείται να προσκομιστούν για την εκπλήρωση των κριτηρίων πληρότητας της πρότασης. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά προσκομίζονται προκειμένου το υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο να εξασφαλίσει τα μόρια του κριτηρίου επιλογής Α2: Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων”
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Καταργείται το κριτήριο “Ο υποψήφιος παρουσιάζει τεκμηριωμένη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (ίδια κεφάλαια και δανεισμός) για την πραγματοποίηση της πρότασης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα”, της ομάδας κριτηρίων “Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης”, α/α 2.
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής πρόσκλησης.
 
Η οριστικοποίηση των τροποποιήσεων θα πραγματοποιηθεί στη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2012 της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας.