Με την αριθ. 1943/2012 (ΦΕΚ/2865/Β’/2012) Πρόσκληση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν  αιτήσεις χρηματοδότησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων (Πράξεων) σε αλιευτικά σκάφη που δύνανται να ενταχθούν για ενίσχυση-χρηματοδότηση στη Δράση 1 «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» του Μέτρου 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υδατοκαλλιέργεια – Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων-Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.
Ειδικότερα, οι χορηγούμενες δημόσιες ενισχύσεις θα αφορούν εργασίες για:
 • Την ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή αποδοτικότητα του, τη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων.
 • Την αντικατάσταση των κινητήρων των αλιευτικών σκαφών με την προϋπόθεση ότι, ο νέος κινητήρας θα έχει την ίδια ή μικρότερη ισχύ από τον παλαιό.
 • Την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων μία (1) φορά, εφόσον η αντικατάσταση αφορά στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών.
 • Τον εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών με σκοπό την εφαρμογή σχεδίων που καλύπτουν το σχεδιασμό ή τη δοκιμή νέων τεχνικών μέτρων για περιορισμένη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών, τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστημάτων και του βυθού, την προστασία των αλιευμάτων και των εργαλείων από τους άγριους θηρευτές, περιλαμβανόμενων και αλλαγών στο υλικό ενός μέρους των αλιευτικών εργαλείων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων, δεν υπονομεύεται η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς.
Δε χορηγείται ενίσχυση για την κατασκευή αλιευτικών σκαφών και για την αύξηση της χωρητικότητας των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων. Η αύξηση της χωρητικότητας επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που ο εκσυγχρονισμός αφορά στο κατάστρωμα των αλιευτικών σκαφών, για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων και υπό τον όρο ότι, δεν αυξάνεται η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων.
Η υλοποίηση των Πράξεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2015.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης 1 του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τα οποία αλιεύουν για εμπορικούς σκοπούς αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους δυνητικούς Δικαιούχους που έχουν επιμορφωθεί σε σχετικό με την αλιεία αντικείμενο σε πιστοποιημένες δομές.
Τα σκάφη που θα προταθούν για εκσυγχρονισμό, θα πρέπει να είναι ενεργά, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σκάφους σε ισχύ) και εγγεγραμμένα στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμοδίων Υπηρεσιών Αλιείας. Επιπρόσθετα, αυτά δε θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο του Αλιευτικού στόλου της Κοινότητας (ΚΑΜ) και να μην περιληφθούν σε αυτό στη διάρκεια της πενταετίας που ακολουθεί την ημερομηνία της απόφασης ένταξης-χρηματοδότησης τους. Επίσης, θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών.
Οι Περιοχές Εφαρμογής του Μέτρου 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», του ΕΠΑΛ 2007-2013, είναι οι  Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης), ήτοι:
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια; Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Περιφέρεια Κρήτης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 1 του Μέτρου 2.2 του ΕΠΑΛ 2007-2013, για την παρούσα πρόσκληση ενδεικτικά ανέρχεται σε 366.393 ευρώ.
Τα ποσοστά της χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση, έχουν ως εξής:
Δράση 1
Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας
Δ.Ε.*
40%
Ι.Σ.**
60%
Αντικατάσταση κινητήρα
Δ.Ε.
20%
 
Ι.Σ.
80%
Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
Δ.Ε.
40%
Ι.Σ.
60%
Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών
Δ.Ε.
40%
Ι.Σ.
60%
Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή
Για σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που δε χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν. (Ε.Κ.) 498/2007 και τα άρθρα 26 και 52 του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006 του Συμβουλίου, τα ποσοστά Ιδιωτικής Συμμετοχής (Ι.Σ.) μειώνονται κατά 20% και τα ποσοστά Δημόσιας Ενίσχυσης (Δ.Ε.) αυξάνονται αντίστοιχα. Ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:
Δράση 1
Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/ και της επιλεκτικότητας
Δ.Ε.*
60%
Ι.Σ.**
40%
Αντικατάσταση κινητήρα
Δ.Ε*
40%
Ι.Σ.*
60%
Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
Δ.Ε*
60%
Ι.Σ.*
40%
Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών
Δ.Ε*
60%
Ι.Σ.**
40%
Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των Πράξεων, που θα ενισχυθούν, ανέρχεται στα 1.500 Ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι  στο πλαίσιο της παρούσας μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης και το σχετικό φάκελο ενίσχυσης της Πράξης στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, στην οποία τηρείται ο φάκελος με το ιστορικό δραστηριότητας του σκάφους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και μέχρι 29-3-2013.

 

Σχετικά αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΠΟ_ΕΠΑΛ