Ο νέος Άξονας Προτεραιότητας 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, στηρίζει μέτρα προώθησης της οικονομικής διαφοροποίησης (τουρισμός, τροφή, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, κλπ.) και μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε περιοχές στις οποίες η αλιεία φθίνει. Μια σημαντική καινοτομία στην υλοποίηση του Άξονα 4 είναι η έμφαση στην εδαφική προσέγγιση που ενθαρρύνει την εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές και επιδιώκει την κινητοποίηση τοπικών παραγόντων από όλους τους τομείς: το δημόσιο, τον ιδιωτικό, την κοινωνία των πολιτών, καθώς και τη συνεργασία σε «ομάδες» με σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης.
Η Μονάδα υποστήριξης FARNET συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να συνδράμει στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Άξονας 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας). Η Μονάδα υποστήριξης λειτουργεί ως βάση δικτύωσης μεταξύ των αλιευτικών περιοχών και στηρίζει και καθοδηγεί τις Ομάδες Τοπικής Δράσης της Αλιείας (FLAG) στην κατάρτιση και εφαρμογή τοπικών λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αλιευτικές περιοχές της Ευρώπης.
Συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία για να μελετήσετε τους οδηγούς του Δικτύου FARNET.