Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8, του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας) έχει προκηρυχθεί ποσό δημόσιας δαπάνης 1.604.095€, το οποίο έχει κατανεμηθεί ως ακολούθως στις Κατηγορίες Πράξεων:

  • 4.1.1.1: 481.000€
  • 4.1.1.2: 865.095€
  • 4.1.1.3: 258.000€

Στην παρούσα φάση, έχει εξασφαλιστεί επιπλέον ποσό δημόσιας δαπάνης 427.148,20€ για την ενίσχυση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία ως προς το συνολικό διαθέσιμο ποσό θα ανελθει σε 2.031.243,20€, κατανεμημένο ως ακολούθως στις Κατηγορίες Πράξεων:

  • 4.1.1.1: 481.000€
  • 4.1.1.2: 1.013.209,36€
  • 4.1.1.3: 537.033,84€
Στο πλαίσιο του καλύτερου δυνατού προγραμματισμού για την κάλυψη των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8, οι σχετικές τροποποιήσεις θα ενσωματωθούν επισήμως στην εν λόγω Πρόσκληση στα τέλη Αυγούστου, ώστε να προστεθούν και τυχόν επιπλέον πόροι.