Συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία για να ενημερωθείτε για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013.