Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" (LEADER Αλιείας) εκδόθηκαν αποφάσεις ολοκλήρωσης για τρεις πράξεις, που αφορούν την υλοποίηση (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Σχετικά αρχεία
Αποφάσεις_Ολοκλήρωσης_Πράξης