Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να ενημερωθείτε για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του Τοπικού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" (LEADER Αλιείας).

ΒΛ9ΚΒ-75Κ-signed_τροποποίηση_απόφασης_ένταξης_ιδιωτικών_σχεδίων_Σεπτέμβριος_2013