Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με ένα στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές», στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB/CADSES, για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης.

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Β. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ
 • 2. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον LOWER)
 • 3. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • 1. Επαγγελματική εμπειρία σε έργα του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής
 • 2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • 3. Βιογραφικό σημείωμα
 • 4. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • 5. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • 6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • 7. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
 • 8. Επικυρωμένα έγγραφα απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας
 • 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85 ότι δεν έχει καταδικαστεί βάσει του ποινικού κώδικα και δεν υπέχει ποινικής διώξεως
 • 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85 για τους άνδρες υποψηφίους ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως έχουν απαλλαγή από αυτές
 • 1. Έλεγχος δικαιολογητικών και βαθμολόγηση απαραίτητων προσόντων. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα αποκλείονται από τη διαδικασία.
 • 2. Έλεγχος δικαιολογητικών και βαθμολόγηση λοιπών προσόντων
 • 3. Προσωπική συνέντευξη

 

 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στα γραφεία της εταιρείας, οδός Πάνου Ρήγα 23, 30300 Ναύπακτος, έως την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007

 

(αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας κος Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος)