ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.2_1.6 (ΑΔΑ:4Α5ΖΦ-Ν7Δ)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Σχετικά Αρχεία
https://www.dropbox.com/sh/ebltz7kaflvms5l/cv71N3DBYz