Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4.1.2_1.1, 4.1.2._1.2 και 4.1.2_1.3 του Τοπικού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" (LEADER Αλιείας) έως την 31/12/2012. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές προσκλήσεις.