Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, προέβη μετά και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΕΠΑΛ, σε τροποποίηση όρων (ΑΔΑ: ΒΛ97Β-Υ21) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8 (ΑΔΑ: ΒΕΧ7Β-840), η οποία αφορά την υποβολή προτάσεων για την ένταξη ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στις Κατηγορίες Πράξης 4.1.1.1, 4.1.1.2 και 4.1.1.3 του Τοπικού Προγράμματος.

Οι τροποποιήσεις αφορούν:

 

  1. στην ενσωμάτωση επιπλέον ποσού Δημόσιας Δαπάνης ,
  2. στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης έως 27/09/2013 και ώρα 14:00 και
  3. στην τροποποίηση του σημείου 4.1.3 «Δικαιολογητικά για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής», του κεφαλαίου 4, του ενημερωτικού οδηγού των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής πρότασης.

 

Αναλυτικά στοιχεία της ανωτέρω τροποποίησης καθώς και η πλήρης πρόσκλησης με τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής για την υποβολή προτάσεων, είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ στην Δ/νση: Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, τ.κ. 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.aitoliki.gr.

Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις.

Σχετικά αρχεία
ΒΛ97Β-Υ21-signed_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ