Προδημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την “ενίσχυση μικρών και πολυ μικρών επιχειρήσεων”, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου.

Στοιχεία Προγράμματος

Περιγραφή: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Αποδέκτες – δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια
 • να έχουν συμπληρώσει δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • να λειτουργούν με τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται: α) από 30.000€ – 10.000.000€ για τις θεματικές ενότητες “Τουρισμός”, “Υπηρεσίες” και “Εμπόριο”, β) από 50.000€ – 10.000.000€ για την θεματική ενότητα “Μεταποίηση”. Για τους δυνητικούς δικαιούχους που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δυο (2) ετών
 • να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ' εξαίρεση στη θεματική ενότητα “Τουρισμός” είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008
 • να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003
 • να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας.

Τι χρηματοδοτείται:

“ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ”

 1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης
 2. Διαφοροποίηση – εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
 6. Εισαγωγή τεχνολογιών Πληροφορικής

 

“ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

 1. Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
 2. Εξορθολογισμός – εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής

 

“ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

 1. Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων
 2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής

 

Ύψος ενίσχυσης:

 • 55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και τον Νομό Θεσσαλονίκης
 • 65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής

Κάθε πρόταση πρέπει να κυμαίνεται:

 1. από 50.000€ – 300.000€ για την θεματική ενότητα “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ”
 2. από 30.000€ – 250.000€ για την θεματική ενότητα “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”
 3. από 20.000€ – 200.000€ για τις θεματικές ενότητες “ΕΜΠΟΡΙΟ” & “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ”

 

Η επιλεξιμότητα δαπανών σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης ισχύει από 25/05/09.