ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Αποδέκτες: Υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/07/09 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγματοποιούνται δυο φορές το χρόνο (κάθε έτος): α) από 02/05 έως 30/06, β) από 23/09 έως 20/11

Όροι και προϋποθέσεις: επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ 2008 (ή τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ.), όπως αυτοί οι κωδικοί αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος:

 • 37: Επεξεργασία λυμάτων
 • 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
 • 39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

 

Επιλέξιμες θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-2000) που ικανοποιούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

 1. έχουν υποβάλλει μια μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης και έχουν καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που παρουσιάζονται στο κεφ. 9
 2. έχουν υποβάλλει βεβαίωση νόμιμου εκρποσώπου της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι:

α) οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους εργασίες

β) δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Ως έναρξη θεωρείται και ανάληψη νομικής δέσμευσης για οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

γ) αναλαμβάνει τη δέσμευση για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εφόσον η πρόταση εγκριθεί

Τι χρηματοδοτείται:

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 1. Ανέγερση/επέκταση/διαμόρφωση κτιρίων
 2. Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
 3. Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατηγών)
 4. Προμήθεια λογισμικού
 5. Δαπάνες πιστοποίησης
 6. Αμοιβές συμβούλων
 7. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες δαπάνες)

 

Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 300.000€ – 3.000.000€

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 30% – 60% ανάλογα με την περιφέρεια και το νομό που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση:

 • 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001), πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές
 • για τις υπόλοιπες περιοχές, αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον οδηγό του προγράμματος

 

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ypan.gr/c_announce/45_5404_cms.htm