ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Αποδέκτες: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20/07/09 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγματοποιούνται δυο φορές το έτος (κάθε έτος): α) από 02/05 έως 30/06, β) από 23/09 έως 20/11

Όροι και προϋποθέσεις: Επιλέξιμες επιχειρήσεις θωερούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE – αναθεώρηση 2) που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10-33), όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96-01 του τομέα υπηρεσιών, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της ομάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό De Minimis (Παράρτημα ΙΙ του παρόντος οδηγού).

Επιλέξιμες θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-200).

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

  • έχουν υποβάλλει μια μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης και έχουν καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9
  • έχουν υποβάλλει βεβαίωση νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι:

α) οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες

β) δεν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος. Ως έναρξη θεωρείται και η ανάληψη νομικής δέσμευσης για οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

γ) αναλαμβάνει τη δέσμευση για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εφόσον η πρόταση εγκριθεί

 

Τι χρηματοδοτείται:

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  1. Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων
  2. Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
  3. Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατηγών)
  4. Προμήθεια λογισμικού
  5. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
  6. Αμοιβές συμβούλων
  7. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)

 

Ύψος και είδος επένδυσης:

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000€ – 200.000€.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001), σε πειρόπληκτες και σε σεισμόπληκτες περιοχές, η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται σε 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ypan.gr/c_announce/45_5404_cms.htm