ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν οργανωθεί με το ν. 2545/97 και 4458/64 και διαθέτουν εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου του. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία Οικονομιών Κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Αποδέκτες: Υφιστάμενες κερδοφόρες μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20/07/09 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού, αλλά όχι αργότερα από την 31/12/2013. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγματοποιηούνται δυο φορές κάθε έτος: α) από 02/05 έως 30/06, β) από 23/09 έως 20/11

Όροι και προϋποθέσεις:

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν απο μια πρόταση:

 • υφιστάμενες κερδοφόρες μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις (θετικός μέσος όρος κερδών προς αποσβέσεων και φόρων τριετίας)
 • που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας και 3 δημοσιευμένους ισολογισμούς (όσοι δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμούς θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλλει 3 φορολογικές δηλώσεις)
 • δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποστηρικτικές μεταποιητικών και προσδιορίζονται σε σχετικό πίνακα του οδηγού του προγράμματος. Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάσταση τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ παρουσιάζεται ο ορισμός των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 800/2008 της Επιτροπής.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν πρόταση πρέπει επίσης να ικανοποιούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

 • να υποβάλλουν μια μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο “Έντυπο Υποβολής Πρότασης”
 • να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που παρουσιάζονται στην Ενότητα 7 και οι δραστηριότητές τους να εμπίπτουν στους κλάδους του σχετικού Πίνακα
 • οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • δεν έχουν λάβει αθροιστικά σε μια τριετία, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000€
 • έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους και μεταποιητική μονάδα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας

 

Τι χρηματοδοτείται:

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 1. Επενδύσεις σε πάγια
 2. Άϋλες επενδύσεις

 

Ύψος και είδος ενίσχυσης: Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000€ έως 300.000€.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε:

 • 50% για όλη την επικράτεια
 • 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001), σε πυρόπληκτες και σε σεισμόπληκτες περιοχές

 

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ypan.gr/c_announce/45_5404_cms.htm