Στοιχεία Προγράμματος: 2809
Εκτύπωση Πρωτοτυπώ 2009 – Επιχειρήσεις – Προδημοσίευση προγράμματος
Περιγραφή:   Το πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009 – Επιχειρήσεις» έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων/πρωτότυπων ιδεών υπό τη μορφή της διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. 
 
Πρόγραμμα:   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
 
Αποδέκτες:
Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
9/11/2009-…  
Οι προτάσεις υποβάλλονται  συνεχώς από ημερομηνίας έναρξης 09-11-2009, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.
 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:

Για τις ανάγκες του οδηγού επιλέξιμοι φορείς είναι:

 • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα II), με έναρξη επιχειρηματικής  δραστηριότητας 1 έως και 5 ετών από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) διαχειριστική χρήση, και, οι οποίες  επιδιώκουν:
  1. την ανάπτυξη / διάθεση / εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή,
  2. την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή
  3. την εφαρμογή καινοτόμων/πρωτότυπων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία τους,δια μέσου της υλοποίησης /εφαρμογής πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών.
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού.  Εξαιρούνται και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή εμπορικής εταιρείας (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη).

Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες η επιχείρηση συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
 • να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης,
 • να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη,
 • να λειτουργεί νομίμως (να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται). 
 • να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα,
 • να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
 
Τι χρηματοδοτείται:

Υλικές και άϋλες δαπάνες.

 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
 2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
 3. Δαπάνες marketing και Οργάνωσης – Αλλες Δαπάνες
 4. Δαπάνες Συμβούλου

Τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων είναι 50.000€ – 200.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης είναι 50% ή 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές.

 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 12.000.000,00 €
1.Ποσό 8.575.951€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
2.Ποσό 1.336.196€ από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
3.Ποσό 607.362€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης ( Κεντρική Μακεδονία)
4.Ποσό 217.178€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης ( Δυτική Μακεδονία)
5.Ποσό 1.141.840€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
6.Ποσό 121.472€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
 
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης Διεύθυνση Οργάνωσης