Στοιχεία Προγράμματος: 2806
Εκτύπωση Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Περιγραφή:   Στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας γεωργικών προϊόντων που προορίζονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους: α) την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή την διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, β) την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσής τους στην αγορά.
 
Πρόγραμμα:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013
 
Αποδέκτες:

I. Στη Βιολογική Παραγωγή, γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα).
II. Στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2), γεωργοί
(φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον εντάξουν ή έχουν
ήδη εντάξει μια τουλάχιστον από τις επιλέξιμες καλλιέργειές τους στο σύστημα της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
III. Στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου
κρέατος (AGRO 3), γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάτοχοι μονάδων εκτροφής
χοιρινών.

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
22/7/2009-21/8/2009  
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο θα υποβάλουν Αίτηση Ενίσχυσης που α συνοδεύεται από Φάκελο Υποψηφιότητας. Η Αίτηση Ενίσχυσης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω σχετικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο http://www.metro132.gr/  (πρόσβαση και μέσω συνδέσμου από τις ιστοσελίδες http://www.syntonismos-ypaat.gr/  και http://www.agrotikianaptixi.gr/ ) καιη υποβολή της θα οριστικοποιείται στις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με την ταυτόχρονη υποβολή του
 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:
α) Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι άνω των 18, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας και εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.). Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέτρου οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Πρόωρη Συνταξιοδότηση» και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι δικαιούχοι των Μέτρων «Βιολογική Γεωργία» και «Βιολογική Κτηνοτροφία» του ΕΠΑΑ 2000-2006 των οποίων δεν έχουν λήξει οι δεσμεύσεις. β)  Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν και τα παρακάτω κριτήρια: Ι. Είναι νόμιμοι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, το σύνολο ή μέρος της οποίας εντάσσουν στο Μέτρο. Σε κάθε περίπτωση εντάσσουν το σύνολο κάθε επιλέξιμου κλάδου παραγωγής που επιλέγουν να εντάξουν. ΙΙ. Συμμετέχουν σε σύστημα ποιότητας της παραγράφου Δ.1.α για την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο Δ.2. ΙΙΙ. Συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο οργανισμό για την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας. Στην σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνονται όροι για την ικανοποίηση του τρόπου παρακολούθησης του συγκεκριμένου Μέτρου σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής. V. Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) για τους μεμονωμένους δικαιούχους και 0,25 ΜΑΕ για τους δικαιούχους μέλη Ομάδας Παραγωγών (1 ΜΑΕ = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).IV.Υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
 
Τι χρηματοδοτείται:

Επιλέξιμοι κλάδοι παραγωγής
AGRO 2:
– Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης
– Δημητριακά
– Βρώσιμα όσπρια
– Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια
– Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
– Ζαχαρότευτλα
AGRO 3:
Ο Κατάλογος των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι επιλέξιμα για στήριξη, ανά σύστημα ποιότητας είναι ο ακόλουθος:
α) Βιολογική Παραγωγή:
– Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης
– Δημητριακά
– Βρώσιμα όσπρια
– Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια
– Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
– Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών
– Έλαια- λίπη
– Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά
– Οίνος, όξος
– Προϊόντα γαλακτοκομίας
– Παρασκευάσματα κρεάτων
– Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα
β) Μόνο χοίρειο κρέας

Στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου δεν χορηγούνται ενισχύσεις στα οπωροκηπευτικά

Επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις :
1.      Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος.
2.      Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
α)   Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους
β)   Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.
 
3.      Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
4.      Το σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες.
 
5.      Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Μέτρου ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α)  η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων.
β)  μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
γ)   Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της.
 
Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι κάτωθι:
 
α)  Τα νομικά πρόσωπα.
β)   Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ' οιονδήποτε τρόπο (μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι, κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας
γ)  Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κλπ. Οι εποχιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται ανά περίπτωση (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος και διάρκεια σύμβασης κλπ).
Η περιστασιακή απασχόληση δύναται να γίνει αποδεκτή εφόσον πραγματοποιείται σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει.
δ) Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
ε)  Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος.
στ) Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των εξωγεωργικών εισοδημάτων  όπως προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών, αφαιρούμενων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο εξεταζόμενο έτος.
ζ)  Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη.
η)  Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.
θ)  Οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
ι)    Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά.
ια) Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των ασφαλιστικών οργανισμών, του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας κλπ.
ιβ) Όσοι έχουν τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν.
ιγ) Όσοι δηλώνουν στην αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία.
ιδ) Όσοι δεν προσκομίζουν με την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται από την παρούσα πρόσκληση  του Μέτρου (Κεφ. Ι. Γ7) ή και από το φάκελο υποψηφιότητας.

 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Το ανώτατο ετήσιο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί αναφέρεται παρακάτω: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ               ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φυτική παραγωγή Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια                1.700 Φυτά μεγάλης καλλιέργειας                           1.500 Ζωική παραγωγή Αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά, μέλι, μελισσοκομικά προϊόντα                       1.800     ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (AGRO 2)   Όλες οι καλλιέργειες                                      1.400   ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (AGRO 3)            Χοίρειο κρέας                                                 3.000     Τα ανωτέρω ποσά δεν αθροίζονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Το μέγιστο ετήσιο χορηγούμενο ποσό ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (€). Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους για πέντε έτη.
 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 10.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ
 
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:   ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ