Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας)

 

Μέτρο 1 «Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης»

                                                                                                                                                                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στην Ναύπακτο ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 2 άτομα με σύμβαση έργου, για το χρονικό διάστημα έως 31/01/2010, με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών στα έργα: «Συνέχιση της πράξης: Επιχορήγηση Αιτωλικής Αναπτυξιακής  Α.Ε. για το έργο Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Πυλήνης» και «Συνέχιση της πράξης: Επιχορήγηση Αιτωλικής Αναπτυξιακής  Α.Ε. για το έργο Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Αποδοτίας».

 

Ειδικότητα

Περιγραφή προγράμματος

Αριθμός Θέσεων

Απαραίτητα προσόντα

Ιατρός

Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Αποδοτίας – Πυλήνης

1

1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ

 

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Νοσηλεύτρια/ής       (ΤΕ/ΔΕ)

Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Αποδοτίας

1

 

  • 1. 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΙ (Τμήμα Νοσηλευτικής των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) της ημεδαπής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους της παραπάνω κατηγορίας, επιτρέπεται η πρόσληψη με:

Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ (Πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ) κατεύθυνσης Νοσηλευτικής ή Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή ισότιμων σχολών αντίστοιχης ειδικότητας  της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2.   Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

 

Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό
  6. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων τίτλων εάν υπάρχουν (π.χ. μεταπτυχιακό, γνώση ξένων γλωσσών)
  7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν)
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει του ποινικού κώδικα και δεν υπέχουν ποινικής διώξεως
  9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, για τους άνδρες υποψηφίους, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως έχουν απαλλαγεί από αυτές

 

Β. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αποδεικτικά των τυπικών προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας στα γραφεία της εταιρείας μας, οδός Πάνου Ρήγα 23, Ναύπακτος Τ.Κ. 30300, τηλ. 2634038110, από την Παρασκευή  04/12/2009 έως την Παρασκευή 18/12/2009.

Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας, κος Βλαχογιάννης Χρήστος και κα Παπαθανασίου Σπυριδούλα.

 

Για την ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε

      Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος

             Γενικός Διευθυντής