Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006
  • Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ
  • Την υπ’ αριθμ. 212/2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού και ηλεκτρονικών εφαρμογών. Οι προδιαγραφές και τα αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ. Για κανέναν λόγο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλαγή στη συνολική προσφερόμενη τιμή.

Δικαιούται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας περιλαμβάνεται η προμήθεια των προκηρυσσόμενων ειδών.

Η προσφορά κάθε υποψηφίου δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 8.050,00€ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, των 3.250,00€ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β και των 1.000,00€ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), Τ.Κ. 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου, τηλ. 2634038110, 2634029926, fax. 2634038552, 2634029927, e-mail: info@aitoliki.gr.

Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, η προσφορά πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες, στα τηλέφωνα 2634038110, 2634029926. Αρμόδιο πρόσωπο για επικοινωνία: Βλαχογιάννης Αδάμ.

Το αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ (Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aitoliki.gr.