Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006
  • Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ
  • Την υπ’ αριθμ. 212/2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας για τον καθαρισμό των γραφείων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Οι προδιαγραφές και τα αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ. Για κανέναν λόγο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλαγή στη συνολική προσφερόμενη τιμή.

Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν από 01/01/2014 έως 31/12/2015.

Η προσφορά κάθε υποψηφίου δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 5.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), Τ.Κ. 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου, τηλ. 2634038110, 2634029926, fax. 2634038552, 2634029927, email: info@aitoliki.gr.

Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, η προσφορά πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες, στα τηλέφωνα 2634038110, 2634029926. Αρμόδιο πρόσωπο για επικοινωνία: Παπαθανασίου Σπυριδούλα.

Το αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ (Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aitoliki.gr.

 

Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος

Γενικός Διευθυντής