Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα επενδυτικά σχέδια (ιδιωτικά και δημόσια) των τοπικών προγραμμάτων “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (LEADER ΠΑΑ) και “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν χρηματοδοτηθεί, χρηματοδοτούνται, έχουν ενταχθεί, βρίσκονται σε φάση ένταξης ή βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης.

Οι κύριες διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο πίνακα που είχε δημοσιοποιηθεί είναι οι ακόλουθες:

  • Εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 20 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στο τοπικό πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”
  • Εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 8 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στο τοπικό πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
  • απεντάχθηκε 1 ιδιωτική επένδυση στο τοπικό πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
  • Υποβλήθηκαν 13 επενδυτικά σχέδια (7 ιδιωτικά και 6 δημόσια), προς αξιολόγηση, στο τοπικό πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Συνολικά, τα επενδυτικά σχέδια των δυο τοπικών προγραμμάτων ανέρχονται σε 121, με προϋπολογισμό 21.064.129,24€.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER