Στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων “Εφαρμογή της  Προσέγγισης LEADER” (LEADER ΠΑΑ) και “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ), της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, υλοποιούνται ιδιωτικά και δημόσια επενδυτικά σχέδια. Από την 7/2/2012 (ημερομηνία 1ης πληρωμής σε επενδυτικό σχέδιο) έως την 8/5/2014, έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές σε 28 δικαιούχους. Η δημόσια δαπάνη που έχει καταβληθεί ανέρχεται σε 2.601.444,39€. Έως σήμερα, έχει διεκπεραιωθεί το σύνολο των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER