Κατόπιν της αποδοχής της γνωμοδότησης 412/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι δυνατή η χρηματοδότηση επιλαχόντων επενδυτικών σχεδίων του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ).

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΤΔ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ