Στο τοπικό πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, εντάχθηκαν δυο επιπλέον επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 563.900,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

6Κ2Θ465ΦΘΗ-Κ54_ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

68ΗΔ465ΦΘΗ-ΓΒΜ_ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΠΡΑΣ