Από το τοπικό πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας) απεντάχθηκαν τρία επενδυτικά σχέδια διότι δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

6ΝΡΙ465ΦΘΗ-Θ2Μ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΡΙΨΙΑΣ

61ΘΓ465ΦΘΗ-ΥΦ2_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

ΩΩΒ0465ΦΘΗ-Ξ42_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΟΝΙΑΝ