Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας) εντάχθηκαν τέσσερα (4) επιπλέον ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1.154.750,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

285 ΓΚΕΡΑ ΜΑΡΙΑ

286 ΚΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

287 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

288 ΝΤΖΕΛΒΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ