Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” εκδόθηκαν αποφάσεις ολοκλήρωσης για τρία (3) ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

7ΝΩ0465ΦΘΗ-ΖΘΩ_ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ

74ΥΙ465ΦΘΗ-ΛΥ9_CATAMARAN

Ω6Π5465ΦΘΗ-ΞΨΩ_ΧΟΛΕΒΑ