Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4.1.1_1.9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_1.9 (ΑΔΑ: ΩΑ36465ΦΘΗ-ΧΥΜ)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) για την υποβολή πράξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1

Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, ΑΞΟΝΑΣ 4, ΕΠΑΛ 2007-2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΩΔ.

4.1.1

3.724.418,54€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ i. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΚΩΔ.

4.1.1.1

441.235,60€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 31/08/2015

Αναλυτικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης με τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής, καθώς και όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από την 1η ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ στην Δ/νση: Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, τ.κ. 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.aitoliki.gr.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ε.Δ.Τ.Π.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ