Με την υπ’ αριθμ. 1253/18-06-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε η κατανομή επιπλέον ποσού 2.000.000€ στο τοπικό πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ.

Η εξέλιξη αυτή δίνει την δυνατότητα χρηματοδότησης του συνόλου των επιλαχόντων επενδυτικών σχεδίων. Οι σχετικές αποφάσεις ένταξης θα εκδοθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ