Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 13 επιπλέον επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,1 εκ. € περίπου. Για 6 εκ των 13 επενδυτικών σχεδίων οι αποφάσεις ένταξης έχουν εκδοθεί υπό προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ