Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις σε δυο δημόσια επενδυτικά σχέδια. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

20140327_1Η ΤΡΟΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

20140327_1Η ΤΡΟΠ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ