Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία προκειμένου να ενημερωθείτε για τροποποιήσεις δημοσίων επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος.

20150507_3Η τροποποίηση ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ

20150507_3η τροποποίηση_ΠΡΟΒΟΛΗ