ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκήρυξε το πρόγραμμα “Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ “ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013”. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων:

 • Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και εποπτευόμενοι φορείς
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 • Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή Δημόσιους φορείς

 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:΅

 • προγράμματα διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων
 • προστασία και αποκατάσταση ακίνητων μνημείων και ανάδειξη αυτών κια του περιβάλλοντος χώρου αυτών
 • προστασία και συντήρηση κινητών μνημείων
 • προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών, κτιρίων και συνόλων

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.400.000€, ενώ η υποβολή προτάσεων είναι δυνατή από 09/06/09 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των προς ένταξη πράξεων έχει οριστεί στο ποσό των 300.000€.