Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ περιλαμβάνεται δράση για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Η έννοια του πολυλειτουργικού αγροκτήματος καθορίστηκε νομικά με το άρθρο 52, του Ν.4235/2014. Με την ΚΥΑ 543/34450 (ΦΕΚ 1145/Β/3-4-2017) καθορίστηκαν λεπτομέρειες για την λειτουργία και την πιστοποίηση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: