Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER παρέχεται η δυνατότητα για τη χρηματοδόητηση μονάδων οικοτεχνίας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για τις μονάδες οικοτεχνίας συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία: