Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει το σύνολο των δράσεων του τοπικού προγράμματος LEADER, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενων από τα κριτήρια επιλογής, για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

 1. Μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν συγκεκριμένων προϊόντων (χρηματοδότηση με τον κανόνα De minimis)
 2. Τουρισμός (χρηματοδότηση με τον κανόνα De minimis – αφορά ειδικές περιπτώσεις εκσυχρονισμού)
 3. Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση, εμπόριο (χρηματοδότηση με τον κανόνα De minimis – αφορά ειδικές περιπτώσεις εκσυγχρονισμού)
 4. Παροχή υπηρεσιών (χρηματοδότηση με τον κανόνα De minimis – αφορά ειδικές περιπτώσεις εκσυγχρονισμού)
 5. Μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν (όλα τα προϊόντα)
 6. Μεταποίηση από γεωργικό σε μη γεωργικό προϊόν
 7. Οικοτεχνία και Πολυλειτουργικά αγροκτήματα (χρηματοδότηση με τον κανόνα De minimis)
 8. Τουρισμός
 9. Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση, εμπόριο
 10. Παροχή υπηρεσιών
 11. Δημόσιες επενδύσεις (το σύνολο των δράσεων)

Ως προς τις χρηματοδοτήσεις σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • το ποσοστό χρηματοδότησης με τον κανόνα De minimis είναι 65% (επιτρέπεται λήψη χρηματοδότησης έως 200.000€)
 • το ποσοστό χρηματοδότησης για μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν είναι 50%
 • το ποσοστό χρηματοδότησης για μεταποίηση από γεωργικό σε μη γεωργικό προϊόν είναι 45%
 • το ποσοστό χρηματοδότησης για τουρισμό, βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση, εμπόριο & παροχή υπηρεσιών είναι 65% (για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν 0-5 χρόνια) και για όσες λειτουργούν άνω των 5 ετών είναι: 55% για τις μικρές και πολύ μικρές, 45% για τις μεσαίες και 35% για τις μεγάλες

Για την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: α) εργαζόμενοι <10 και β) κύκλος εργασιών ή ισολογισμός <2εκ €
 • Μικρές επιχειρήσεις: α) εργαζόμενοι <50 και β) κύκλος εργασιών ή ισολογισμός <10εκ €
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: α) εργαζόμενοι <250 και β) κύκλος εργασιών <50εκ € ή ισολογισμός <43εκ €
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: α) εργαζόμενοι > 250 και β) κύκλος εργασιών > 50εκ € ή ισολογισμός >43εκ €