Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για το Μέτρο 19.2, που αφορά την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος LEADER, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πρώτη προκήρυξη για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων αναμένεται να δημοσιευθεί τον Ιανουάριο, ενώ έως τότε θα έχει δημοσιευθεί η πρώτη προκήρυξη για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Υ.Α. των ιδιωτικών επενδύσεων δείτε το παρακάτω αρχείο:

Υ.Α. Μέτρου 19.2 – Ιδιωτικά