Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 19:00 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, στα νέα γραφεία της εταιρείας (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού), με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 90% της μετοχικής σύνθεσης.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα:

 • ο ισολογισμός της εταιρείας (κέρδη 7.469,31€), με την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών
 • η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως
 • η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση του 2010
 • η απόφαση του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους του

 

Επίσης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάσθηκαν και αναπτύχθηκε συζήτηση επί των ακόλουθων προγραμμάτων που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει η εταιρεία:

 • Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader
 • Leader Αλιείας
 • ΟΠΑΑΧ
 • Βοήθεια στο Σπίτι

 

Εν κατακλείδι όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία της εταιρείας, η οποία εξασφάλισε Δημόσια Δαπάνη 15.000.000€ περίπου για την περιοχή, μέσω των προγραμμάτων “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, “LEADER Αλιείας” και ΟΠΑΑΧ, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλές βαθμολγογίες κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, αλλά και επιδεικνύοντας ικανότητα ανταποκρισιμότητας σε γραφειοκρατικές διαδικασίες (μεταξύ των πρώτων αναπτυξιακών που υπέγραψαν σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader”). Επιπλέον, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” τόσο αναφορικά με τις καθυστερήσεις στη χρηματοδότησή του με ευθύνη του Κράτους όσο και για τη συνέχισή του μετά την 31.12.2010.

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τους γενικούς στόχους για την περαιτέρω πορεία της εταιρείας, οι οποίοι είναι:

 1. Η καθιέρωση της εταιρείας ως μηχανισμός υποστήριξης της αναπτυξιακής δραστηριότητας
 2. Η συνεργασία και ο συντονισμός με τους τοπικούς φορείς σε αναπτυξιακά θέματα και σε θέματα αξιοποίησης πόρων από την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο
 3. Η διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης
 4. Η αξιοποίηση και υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής
 5. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και των υποδομών
 6. Η αξιοποίηση κάθε προγράμματος από την περιοχή (επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα νέων τεχνολογιών κλπ)
 7. Η υποστήριξη των ΟΤΑ και των κοινωνικών φορέων για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους
 8. Η ενίσχυση της διαδημοτικής (υπερτοπικής) αντίληψης για την ανάπτυξη και του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης