Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών – γυναικών ηλικίας 22-64 ετών

Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22-64

Στόχος της πράξης είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες:

 • με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας
 • που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία και
 • μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51%  έως  60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Είδος ενίσχυσης: Οικονομική ενίσχυση – επιχορήγηση

Περιοχή υλοποίησης: Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος: Απασχόληση – Εργασία

  

Κατηγορία δικαιούχων

Γυναίκες

 

Σε ποιους απευθύνεται

Ανεργες Γυναίκες Ηλικίας 22-64

 

Όροι και προϋποθέσεις

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.Για την πράξη αυτή, δικαιούχοι είναι οι άνεργες γυναίκες  που ανοίγουν νέα επιχείρηση.
1.  Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει:
1.1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.
1.2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
1.3. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
1.4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
1.5. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1.6. Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 22ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα,

Είναι δυνατή η επιχορήγηση επιχείρησης που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ, μόνο σε περιπτώσεις που δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά ή μεταβίβαση ή αγορά της παλαιάς επιχείρησης ή του εξοπλισμού αυτής.
Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:

 • Ομόρρυθμης Εταιρείας(Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμης Εταιρείας(Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και
 • Ε.Π.Ε.

Για εξαιρέσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα δείτε το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης στα συνημμένα αρχεία.
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή  στο πρόγραμμα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ http://ait.oaed.gr. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο επαγγελματίας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

 • η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ
 • η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ
 • η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ

Αναλυτικότερα οι  όροι  και προυποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στην Πρόσκληση και την ΚΥΑ Προκήρυξης στα Συνημμένα Αρχεία.

 

Τι χρηματοδοτείται

Χρηματοδοτείται η επιχορήγηση νέας επιχείρησης, Το ποσό της επιχορήγησης  για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000,00 €.

 

Προϋπολογισμός: 96.000.000 €

Ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν θα ανέλθει σε 4.000 και κατανέμονται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής : 

 • 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου σύγκλισης:
  Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα,  Πελοπόννησος
  Ποσό : €45.000.000 Θέσεις : 1875
 • 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου :
  Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία
  Ποσό : €36.600.000 Θέσεις : 1525
 • 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
  Ποσό : €14.400.000 Θέσεις : 600

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 9/4/2010 (Η ημερομηνία λήξης θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ)

 

Πληροφορίες

Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://ait.oaed.gr

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, 17456 Άλιμος

Γραφείο Πληροφόρησης: 2109989014 – 2109989016 – 2109989017 (ώρες 08:00 – 14:00)