Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ τροποποίησε την 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος, που υλοποιεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα .

Δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης και το σημείο ΣΤ του Άρθρου 7 τροποποιείτε ως εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 7/05/2019 έως 1/11/2019 και ώρα 15:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πλήρης Πρόσκληση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου (www.aitoliki.gr).

 

 

Για την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER

 

Νταουσάνης Γιάννης