Ημερομηνία      10/06/2010 Α.Π.: 4000  
Κωδικός Πρόσκλησης: 07/44/02

O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 7-«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» για τον κωδικό προτεραιότητας 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», του Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007 – 2013, σύμφωνα με τον κανονισμό 1083/2006.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι:
Η προστασία του περιβάλλοντος
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων :

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και από το  Ταμείο ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 
10.500.000 €
και απευθύνεται στην παρακάτω κατηγορία δυνητικών Δικαιούχων:

ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Δ. Ελλάδας
Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
ΟΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 15/6/2010 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.
Η αξιολόγηση αρχίζει την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της πρότασης και ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών.
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Ελλάδας στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28 1ος όροφος τις ώρες 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.
Για την παραλαβή του πλήρους κειμένου της παρούσης πρόσκλησης καθώς και για άλλες ειδικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
α) Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28 1ος όροφος,  26441 ΠΑΤΡΑ
β) Στον δικτυακό τόπο  http://www.dytikiellada.gr/.
δ) Στα τηλέφωνα 2610461676 και 2610461687, αρμόδιοι οι κ.κ. Γεωργίου Ευάγγελος και Μαμασιούλας Αριστείδης.