Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων :

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΔΕΥΑ Δυτικής Ελλάδας

Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

για την υποβολή προτάσεων έργων ( πράξεων ) , προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο / α πλαίσιο / α τουπαραπάνω Αξονα Προτεραιότητας 07 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας του Επιχειρησιακού / ών Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.