ΠΡΟΧΟΣΗ (7/5/2020): Λόγω αδυναμίας εμφάνισης στο ΠΣΚΕ του φύλλου αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, του φύλλου αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής και του αναλυτικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, τα προαναφερόμενα αρχεία στάλθηκαν στα e-mails των δικαιούχων.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔΠ CLLD/LEADER, της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, κατά την υπ. αριθμ. 20/13-04-2020 συνεδρίασή της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στην 1η Πρόσκληση για ιδιωτικές επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»). Τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης απεστάλησαν στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποιούμε τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων. Ο καθορισμός των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους ανά υποδράση, μετά από απάντηση σε αίτημά μας, των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του τοπικού προγράμματος και την χρηματοδότηση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, που αξιολογήθηκαν ως «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ». Στην παρούσα φάση, αφενός είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των αιτήσεων στήριξης που αξιολογήθηκαν ως «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ», αφετέρου ποσό 1.152.013,86€ έχει μείνει αδιάθετο και δύναται να κατανεμηθεί για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ υποδράσεων. Επιπρόσθετα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αποστείλει έγγραφο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με το οποίο έχει θέσει σε διάθεση ποσό περίπου 6εκ.€, για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων της υποδράσης 19.2.3.1 (μεταποίηση), από τα προγράμματα CLLD/LEADER, που υλοποιούνται στα γεωγραφικά της όρια.

Επισημαίνεται ότι το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) και οι δικαιούχοι δύναται να έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς τους, επιλέγοντας την αίτηση στήριξης που έχουν υποβάλλει στο τοπικό μας πρόγραμμα.

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής:

  1. ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.aitoliki.gr) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, στις 6/5/2020
  2. αποστολή του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα e-mails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης, στις 6/5/2020. Οι χρήστες των emails παρακαλούνται όπως αποστείλουν αποδεικτικό παραλαβής.
  3. σε περίπτωση που το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ αποστείλει ενημερωτικό μη παράδοσης/παραλαβής και επιπρόσθετα δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον δικαιούχο, ώστε να μας γνωστοποιήσει νέο e-mail, θα πραγματοποιείται ταχυδρομική αποστολή με courier. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής των e-mails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ
  4. σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επισήμανση για την αποστολή των e-mails, με αποστολή μηνύματος SMS, στο σύνολο των δικαιούχων, σε κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης ή τελεί σε γνώση της ΟΤΔ.

Επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ. Η ενδικοφανής προσφυγή/ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά.

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Πέμπτη 7/5/2020 και ώρα 09:00 έως την Πέμπτη 21/5/2020 και ώρα 15:00.

Εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίησή της, αποστέλλεται με e-mail (info@aitoliki.gr) στην ΟΤΔ, υπογεγραμμένο το αποδεικτικό κατάθεσης της ενδικοφανούς προσφυγής και τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, πλην των αναρτημένων στο ΠΣΚΕ, υπό την προϋπόθεση ότι είτε το μεμονωμένο δικαιολογητικό ξεπερνά τα 10ΜΒ είτε είναι αδύνατη η ανάρτησή του στο ΠΣΚΕ λόγω έλλειψης χωρητικότητας (σ.σ. μέγιστη χωρητικότητα στο ΠΣΚΕ 50ΜΒ ανά αίτηση στήριξης). Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά αποθηκεύονται σε cloud computing (π.χ. OneDrive, Google Drive, DropBox) και αποστέλλετε το link πρόσβασης ή αποστέλλονται μέσω υπηρεσιών αποστολής μεγάλων αρχείων (π.χ. WeTransfer, TransferNow). Διευκρινίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη συμπληρωματικό δικαιολογητικό, σε περίπτωση που ήταν εφικτή η ανάρτησή του στο ΠΣΚΕ.

Σε περίπτωση, που δικαιούχος δεν επιθυμεί να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο παρακαλούμε όπως μας αποστείλει υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης της αίτησης στήριξης, με γνήσιο υπογραφής, αναφέροντας τους λόγους απόσυρσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ