Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την υπ'αριθ. 177/10-08-2010 απόφασης της Υπουργού, ανακοίνωσε την οριστική έγκριση του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADER Αλιείας) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ.

Το Τοπικό Πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στις πόλεις της Ναυπάκτου, της Ι.Π. Μεσολογγίου και του Αιτωλικού, φέρει τον τίτλο «Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας», ενώ το ποσό Δημόσιας Δαπάνης που κατανεμήθηκε ανέρχεται σε 4.610.000,00€. Σε εθνικό επίπεδο εγκρίθηκαν συνολικά οκτώ (8) Τοπικά Προγράμματα.

Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί αναμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος, προκειμένου να προσαρμοστεί στο ποσό που κατανεμήθηκε και κατόπιν θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στο πλαίσιο της σχετικής υπουργικής απόφασης εγκρίθηκαν τα Τοπικά Προγράμματα των ακολούθων εταιρειών:

  1. Αιτωλική Αναπτυξιακή 
  2. Αναπτυξιακή Χαλκιδικής
  3. Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
  4. Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης
  5. Αναπτυξιακή Καβάλας
  6. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
  7. Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού
  8. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου