Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου «Πολυχώρος “Μανιταριού” Κεντρικής στην
Ορεινή Ναυπακτία», της Πράξης «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ» ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ», το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 33.000,00 ευρώ (καθαρό ποσό χωρίς Φ.Π.Α 26.612,90€ και Φ.Π.Α 6.387,10€) .
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δικαιούχου Δήμου Ναυπακτίας (Γκίζας Βασίλειος Δήμαρχος Ναυπακτίας – νόμιμος εκπρόσωπος) και της Αναδόχου Εταιρίας «Καρράς Κωνσταντίνος Ε.Δ.Ε.», η οποία κρίθηκε μειοδότης.