Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Πούντου”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 12.130,60€.
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Κούκουνας Αθανάσιος Πρόεδρος ΔΣ – νόμιμος εκπρόσωπος) και της αναδόχου εταιρίας «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ