Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 26.486,82€.
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Κούκουνας Αθανάσιος Πρόεδρος ΔΣ – νόμιμος εκπρόσωπος) και της αναδόχου εταιρίας «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ